Hội Thi tiếng hát măng non cấp huyện lần thứ III năm học 2018-2019